ਝਝਾ ਉਰਝਿ ਸੁਰਝਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥
jhajhā urajh surajh nahī jānā .
झझा उरझ् सुरझ् नही जाना ।
ਰਹਿਓ ਝਝਕਿ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ॥
rahiō jhajhak nāhī paravānā .
रहिओ झझक् नाही परवाना ।
ਕਤ ਝਖਿ ਝਖਿ ਅਉਰਨ ਸਮਝਾਵਾ ॥
kat jhakh jhakh auran samajhāvā .
कत् झख् झख् औरन् समझावा ।
ਝਗਰੁ ਕੀਏ ਝਗਰਉ ਹੀ ਪਾਵਾ ॥੧੫॥
jhagar kīē jhagarau hī pāvā .15.
झगर् कीए झगरौ ही पावा ।१५।
ਞੰਞਾ ਨਿਕਟਿ ਜੁ ਘਟ ਰਹਿਓ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਤਜਿ ਜਾਇ ॥
ñanñā nikat j ghat rahiō dūr kahā taj jāi .
ञंञा निकत् ज् घत् रहिओ दूर् कहा तज् जाइ ।
ਜਾ ਕਾਰਣਿ ਜਗੁ ਢੂਢਿਅਉ ਨੇਰਉ ਪਾਇਅਉ ਤਾਹਿ ॥੧੬॥
jā kāran jag dhūdhiau nērau pāiau tāh .16.
जा कारन् जग् धूधिऔ नेरौ पाइऔ ताह् ।१६।
ਟਟਾ ਬਿਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਮਾਹੀ ॥
tatā bikat ghāt ghat māhī .
तता बिकत् घात् घत् माही ।
ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ਮਹਲਿ ਕਿ ਨ ਜਾਹੀ ॥
khōl kapāt mahal k n jāhī .
खोल् कपात् महल् क् न् जाही ।
ਦੇਖਿ ਅਟਲ ਟਲਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਵਾ ॥
dēkh atal tal katah n jāvā .
देख् अतल् तल् कतह् न् जावा ।
ਰਹੈ ਲਪਟਿ ਘਟ ਪਰਚਉ ਪਾਵਾ ॥੧੭॥
rahai lapat ghat parachau pāvā .17.
रहै लपत् घत् परछौ पावा ।१७।
ਠਠਾ ਇਹੈ ਦੂਰਿ ਠਗ ਨੀਰਾ ॥
thathā ihai dūr thag nīrā .
थथा इहै दूर् थग् नीरा ।
ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਮਨੁ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥
nīth nīth man kīā dhīrā .
नीथ् नीथ् मन् कीआ धीरा ।
ਜਿਨਿ ਠਗਿ ਠਗਿਆ ਸਗਲ ਜਗੁ ਖਾਵਾ ॥
jin thag thagiā sagal jag khāvā .
जिन् थग् थगिआ सगल् जग् खावा ।
ਸੋ ਠਗੁ ਠਗਿਆ ਠਉਰ ਮਨੁ ਆਵਾ ॥੧੮॥
sō thag thagiā thaur man āvā .18.
सो थग् थगिआ थौर् मन् आवा ।१८।
ਡਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰੁ ਜਾਈ ॥
dadā dar upajē dar jāī .
ददा दर् उपजे दर् जाई ।
ਤਾ ਡਰ ਮਹਿ ਡਰੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
tā dar mah dar rahiā samāī .
ता दर् मह् दर् रहिआ समाई ।
ਜਉ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾ ਫਿਰਿ ਡਰੁ ਲਾਗੈ ॥
jau dar darai tā phir dar lāgai .
जौ दर् दरै ता फिर् दर् लागै ।
ਨਿਡਰ ਹੂਆ ਡਰੁ ਉਰ ਹੋਇ ਭਾਗੈ ॥੧੯॥
nidar hūā dar ur hōi bhāgai .19.
निदर् हूआ दर् उर् होइ भागै ।१९।
ਢਢਾ ਢਿਗ ਢੂਢਹਿ ਕਤ ਆਨਾ ॥
dhadhā dhig dhūdhah kat ānā .
धधा धिग् धूधह् कत् आना ।
ਢੂਢਤ ਹੀ ਢਹਿ ਗਏ ਪਰਾਨਾ ॥
dhūdhat hī dhah gaē parānā .
धूधत् ही धह् गे पराना ।
ਚੜਿ ਸੁਮੇਰਿ ਢੂਢਿ ਜਬ ਆਵਾ ॥
char sumēr dhūdh jab āvā .
छर् सुमेर् धूध् जब् आवा ।
ਜਿਹ ਗੜੁ ਗੜਿਓ ਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਪਾਵਾ ॥੨੦॥
jih gar gariō s gar mah pāvā .20.
जिह् गर् गरिओ स् गर् मह् पावा ।२०।
ਣਾਣਾ ਰਣਿ ਰੂਤਉ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ ॥
nānā ran rūtau nar nēhī karai .
नाना रन् रूतौ नर् नेही करै ।
ਨਾ ਨਿਵੈ ਨਾ ਫੁਨਿ ਸੰਚਰੈ ॥
nā nivai nā phun sancharai .
ना निवै ना फुन् सन्छरै ।
ਧੰਨਿ ਜਨਮੁ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੈ ॥
dhann janam tāhī kō ganai .
धंन् जनम् ताही को गनै ।
ਮਾਰੈ ਏਕਹਿ ਤਜਿ ਜਾਇ ਘਣੈ ॥੨੧॥
mārai ēkah taj jāi ghanai .21.
मारै एकह् तज् जाइ घनै ।२१।
ਤਤਾ ਅਤਰ ਤਰਿਓ ਨਹ ਜਾਈ ॥
tatā atar tariō nah jāī .
तता अतर् तरिओ नह् जाई ।
ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ॥
tan tribhavan mah rahiō samāī .
तन् त्रिभवन् मह् रहिओ समाई ।
ਜਉ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵਾ ॥
jau tribhavan tan māh samāvā .
जौ त्रिभवन् तन् माह् समावा ।
ਤਉ ਤਤਹਿ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਪਾਵਾ ॥੨੨॥
tau tatah tat miliā sach pāvā .22.
तौ ततह् तत् मिलिआ सछ् पावा ।२२।
ਥਥਾ ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥
thathā athāh thāh nahī pāvā .
थथा अथाह् थाह् नही पावा ।
ਓਹੁ ਅਥਾਹ ਇਹੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥
ōh athāh ih thir n rahāvā .
ओह् अथाह् इह् थिर् न् रहावा ।
ਥੋੜੈ ਥਲਿ ਥਾਨਕ ਆਰੰਭੈ ॥
thōrai thal thānak āranbhai .
थोरै थल् थानक् आरन्भै ।
ਬਿਨੁ ਹੀ ਥਾਭਹ ਮੰਦਿਰੁ ਥੰਭੈ ॥੨੩॥
bin hī thābhah mandir thanbhai .23.
बिन् ही थाभह् मंदिर् थन्भै ।२३।
ਦਦਾ ਦੇਖਿ ਜੁ ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ ॥
dadā dēkh j binasanahārā .
ददा देख् ज् बिनसनहारा ।
ਜਸ ਅਦੇਖਿ ਤਸ ਰਾਖਿ ਬਿਚਾਰਾ ॥
jas adēkh tas rākh bichārā .
जस् अदेख् तस् राख् बिछारा ।
ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ ॥
dasavai duār kunchī jab dījai .
दसवै दुआर् कुन्छी जब् दीजै ।
ਤਉ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ॥੨੪॥
tau daiāl kō darasan kījai .24.
तौ दैआल् को दरसन् कीजै ।२४।
ਧਧਾ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਨਿਬੇਰਾ ॥
dhadhā aradhah uradh nibērā .
धधा अरधह् उरध् निबेरा ।
ਅਰਧਹਿ ਉਰਧਹ ਮੰਝਿ ਬਸੇਰਾ ॥
aradhah uradhah manjh basērā .
अरधह् उरधह् मन्झ् बसेरा ।
ਅਰਧਹ ਛਾਡਿ ਉਰਧ ਜਉ ਆਵਾ ॥
aradhah shād uradh jau āvā .
अरधह् शाद् उरध् जौ आवा ।
ਤਉ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥੨੫॥
tau aradhah uradh miliā sukh pāvā .25.
तौ अरधह् उरध् मिलिआ सुख् पावा ।२५।
ਨੰਨਾ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਨਿਰਖਤ ਜਾਈ ॥
nannā nis din nirakhat jāī .
नन्ना निस् दिन् निरखत् जाई ।
ਨਿਰਖਤ ਨੈਨ ਰਹੇ ਰਤਵਾਈ ॥
nirakhat nain rahē ratavāī .
निरखत् नैन् रहे रतवाई ।
ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ਜਾਇ ਪਾਵਾ ॥
nirakhat nirakhat jab jāi pāvā .
निरखत् निरखत् जब् जाइ पावा ।
ਤਬ ਲੇ ਨਿਰਖਹਿ ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾ ॥੨੬॥
tab lē nirakhah nirakh milāvā .26.
तब् ले निरखह् निरख् मिलावा ।२६।
ਪਪਾ ਅਪਰ ਪਾਰੁ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥
papā apar pār nahī pāvā .
पपा अपर् पार् नही पावा ।
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਸਿਉ ਪਰਚਉ ਲਾਵਾ ॥
param jōt siu parachau lāvā .
परम् जोत् सिउ परछौ लावा ।
ਪਾਂਚਉ ਇੰਦ੍ਰੀ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਈ ॥
pānhchau indrī nigrah karaī .
पांह्छौ इंद्री निग्रह् करै̄ ।
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੋਊ ਨਿਰਵਰਈ ॥੨੭॥
pāp punn dōū niravaraī .27.
पाप् पुंन् दोऊ निरवरै̄ ।२७।
ਫਫਾ ਬਿਨੁ ਫੂਲਹ ਫਲੁ ਹੋਈ ॥
phaphā bin phūlah phal hōī .
फफा बिन् फूलह् फल् होई ।
ਤਾ ਫਲ ਫੰਕ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥
tā phal phank lakhai jau kōī .
ता फल् फन्क् लखै जौ कोई ।
ਦੂਣਿ ਨ ਪਰਈ ਫੰਕ ਬਿਚਾਰੈ ॥
dūn n paraī phank bichārai .
दून् न् परै̄ फन्क् बिछारै ।
ਤਾ ਫਲ ਫੰਕ ਸਭੈ ਤਨ ਫਾਰੈ ॥੨੮॥
tā phal phank sabhai tan phārai .28.
ता फल् फन्क् सभै तन् फारै ।२८।
ਬਬਾ ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵਾ ॥
babā bindah bind milāvā .
बबा बिंदह् बिंद् मिलावा ।
ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦਿ ਨ ਬਿਛੁਰਨ ਪਾਵਾ ॥
bindah bind n bishuran pāvā .
बिंदह् बिंद् न् बिशुरन् पावा ।
ਬੰਦਉ ਹੋਇ ਬੰਦਗੀ ਗਹੈ ॥
bandau hōi bandagī gahai .
बंदौ होइ बंदगी गहै ।

© 2013 Sachkhoj Academy